Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Κυθήρων

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα σύνταξης μελετών, κατασκευής και επίβλεψης  δομικών έργων, οργάνωσης και έλεγχο εργοταξίων, εμπορίας και προμήθειας δομικών υλικών, διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και  θέματα σύνταξης τεχνικών δελτίων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων μέσω της δημιουργίας σύγχρονων υποδομών στο νησί.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Συγκεκριμένα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), ήτοι:

  1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).
  2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
  4. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Tα ανωτέρω αποδεικνύονται με τη προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, πιστοποιητικού υγείας και φυσικής καταλληλότητας, πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται όλα τα ανωτέρω.

Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (νόμιμα αναγνωρισμένο).

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ, σχετικά με θέματα σύνταξης μελετών, κατασκευής και επίβλεψης δομικών έργων, οργάνωσης και έλεγχο εργοταξίων, εμπορίας και προμήθειας δομικών υλικών, διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και θέματα σύνταξης τεχνικών δελτίων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  1. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο First Certificate τουλάχιστον), καθώς και τυχόν πτυχίο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας.
  2. Γνώση χρήσης Η.Υ.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Δημοτική Περίοδο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή μέχρι την 06/12/2019 στα γραφεία του Δήμου Κυθήρων, Χώρα Κυθήρων Τ.Κ. 80100.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Κυθήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ. 27360 31213.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης