Εκλογές για την εγχώριο περιουσία

Εκλογές για την εγχώριο περιουσία

Η κορυφαία για τον τόπο μας διαδικασία της εκλογής νέου Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Κυθήρων.

Η διαδικασία της σύγκλησης και των εργασιών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος είναι η ακόλουθη:

1. Την ειδική συνέλευση συγκαλεί ο Δήμαρχος.
2. Στο εκλεκτορικό σώμα μετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος Κυθήρων, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, και οι Πρόεδροι και τα Μέλη όλων των Κοινοτήτων των Δ.Ε. Κυθήρων και Αντικυθήρων του Δήμου Κυθήρων.
3. Τα Μέλη της ειδικής εκλεκτορικής συνέλευσης συγκαλούνται σε αυτήν με ατομική και ονομαστική πρόσκληση από τον Δήμαρχο Κυθήρων, ενώ καλούνται επίσης να παραστούν και τα μέλη της απερχόμενης Επιτροπής.
4. Η πρόσκληση πρέπει να περιέλθει στους εκλέκτορες τουλάχιστον 6 ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε αυτήν επισυνάπτεται και περίληψη της έκθεσης πεπραγμένων της απερχόμενης Επιτροπής.
5. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Κυθήρων καλεί τη Συνέλευση να εκλέξει με ανάταση της χειρός τον Πρόεδρο, τα 2 Μέλη και τον Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής, που διευθύνουν τις εργασίες της.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα παρόντων και απόντων και διαπιστώνει την απαρτία της Συνέλευσης. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη της.
7. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καλεί τον απερχόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας να εκθέσει τα πεπραγμένα της, κηρύσσοντας την έναρξη της συζήτησης επί των πεπραγμένων της απερχόμενης Επιτροπής.
8. Η συζήτηση των πεπραγμένων είναι δημόσια, συνεπώς μπορούν να παρίστανται και δημότες. Ψηφοφορία επί των πεπραγμένων δεν επιτρέπεται (ρητή πρόβλεψη του Νόμου).
9. Αφού ο απερχόμενος Πρόεδρος της Εγχωρίου Περιουσίας εκθέσει αναλυτικά τα πεπραγμένα της απερχόμενης Επιτροπής, δίδεται ο λόγος στα μέλη του ειδικού εκλεκτορικού σώματος για τη διατύπωση κρίσεων και απόψεων επί αυτών. Από το Προεδρικό Διάταγμα 272/1985 δεν προβλέπεται διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων ή παρέμβασης των παρισταμένων δημοτών όπως γίνεται στα Δημοτικά Συμβούλια καθώς η Επιτροπή παρουσιάζει τα πεπραγμένα της αποκλειστικά προς το Εκλεκτορικό Σώμα.
10. Αφού ολοκληρωθούν οι κρίσεις και απόψεις των εκλεκτόρων επί των πεπραγμένων της απερχόμενης Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της διαδικασίας συζήτησης επί των πεπραγμένων και ζητεί από κάθε παριστάμενο πλην των μελών του εκλεκτορικού σώματος και των υποψηφίων Προέδρων και Μελών να αποχωρήσουν από την αίθουσα.
11. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας εκλογής νέου Προέδρου και Μελών της Επιτροπής.
12. Αμέσως συντάσσεται και αναρτάται Πίνακας Υποψηφίων Προέδρων και Πίνακας Υποψηφίων Μελών της Επιτροπής, με βάση τις υποψηφιότητες που είτε έχουν τεθεί στον απερχόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής και παραδόθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή είτε τίθενται εκείνη τη στιγμή από τα παριστάμενη μέλη της Συνέλευσης.
13. Αφού εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια, οι εκλέκτορες θα ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου της Επιτροπής κατά αλφαβητική σειρά και θα υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό Ψηφοφορίας εις διπλούν. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλεγεί όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει τα 2/3 του όλου αριθμού των παρισταμένων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
14. Στη συνέχεια εκτυπώνεται το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής κατ΄ αλφαβητική σειρά και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την εκλογή των τεσσάρων τακτικών μελών, όπου οι εκλέκτορες έχουν έναν σταυρό προτίμησης. Για την εκλογή των τακτικών μελών απαιτείται η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
15. Μετά την ανάδειξη των τακτικών μελών, συντάσσεται και εκτυπώνεται εκ νέου ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών, το οποίο περιλαμβάνει κατ΄ αλφαβητική σειρά αποκλειστικά όσους υποψηφίους δεν εξελέγησαν τακτικά μέλη της Επιτροπής κατά την προηγούμενη ψηφοφορία, ενώ ουδεμία νέα υποψηφιότητα μπορεί να τεθεί στο σημείο αυτό.
16. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της διαδικασίας εκλογής και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα το σχετικό πρακτικό.
17. Ο Δήμαρχος Κυθήρων αποστέλλει αμελλητί κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
18. Η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την επικύρωση της εκλογής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Επιτροπής, η παλαιά εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης