Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Παναγιώτης Ζαντιώτης

Βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1946 στον Καραβά Κυθήρων. Από το 1964 ως το 2000 διατηρούσε επιχειρήσεις στην Αυστραλία & από τότε έως και σήμερα είναι μόνιμος κάτοικος Αγ. Πελαγίας Κυθήρων. Υπήρξε μέλος του εξωραϊστικού συλλόγου Αγ. Πελαγίας & επί μια τετραετία μέλος του δημοτικού διαμ/τος Ποταμού. Το 2009 ήταν μέλος επιτροπής για την ορθολογική ανάπτυξη των Κυθήρων. Επίσης υπήρξε μέλος της επιτροπής «ΠΕΛΑΓΙΟΜΑΝΙΑ» (καθαρισμός των παραλιών-ευπρεπισμος & καθαριότητα Αγ. Πελαγίας). Ενεργό μέλος Δ.Σ Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμού.

Αρμοδιότητες
1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
Ύδρευσης – Αποχέτευσης και ιδίως:
των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση
τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
την εποπτεία επί των δημοτικών αντλιοστασίων, βανοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών
την συντήρηση και διαχείριση των δημοτικών εγκαταστάσεων και υποδομών αποχέτευσης και τη λειτουργία της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού στο Καψάλι.
τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και επιβολή προστίμων και διοικητικών ή άλλων κυρώσεων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Διοικητικών Θεμάτων και ιδίως:
την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών, της Γραμματείας επί των Οργάνων Διοίκησης (πλην των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο), του Ληξιαρχείου, του Δημοτολογίου, της Δημοτικής Κατάστασης, του Πρωτοκόλλου και της Διεκπεραίωσης.
την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών.
τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις παραπάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Οικονομικών Θεμάτων και ιδίως:
την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: των δημοτικών προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, τέλους παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών, τέλους λατομείων, διαφήμισης και κάθε άλλου είδους τέλους, ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων, κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου, διπλογραφικού συστήματος, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, συμπλήρωσης και αφαίρεσης εγγραφών από το μητρώο παγίων και λειτουργία του συστήματος εισόδου και εξόδου δημοτικών υλικών από την αποθήκη.
τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής κάθε είδους δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περ.ε Ν.3852/2010, άρθρο 22 Β.Δ.15-06-1959, ΕΣ Τμ.VII 175/2007) καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
τη συνυπογραφή των εκθέσεων ανάληψης δαπανών και των πρωτογενών αιτημάτων προς το ΚΗΜΔΗΣ όταν απαιτείται.
την υπογραφή των ΧΕΠ και των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία και τις αποδοχές του πάσης φύσεως και με κάθε σχέση εργασίας προσωπικού του Δήμου, τακτικού, ιδιωτικού δικαίου, εκτάκτου, εποχιακού, ειδικών συμβούλων και συνεργατών, αιρετών, ασκούντων πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ ή άλλων υπηρεσιών κ.λπ.

Τεχνικών Έργων και ιδίως:
την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες τεχνικών έργων, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης, τεχνικού αρχείου, προγραμματισμού, μελετών και επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων, έργων υπαίθριων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, δικτύων, τεχνικών συνεργείων.
τη συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και την εποπτεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου.
την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
την ευθύνη κίνησης, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας του Δημοτικού Αμαξοστασίου.

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:
την εποπτεία επί των θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών, τεχνικού αρχείου γραμματείας.

Δημοτικής Περιουσίας και ιδίως:
την ευθύνη επίβλεψης εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας, τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων και λοιπών δημοτικών ακινήτων.
την επίβλεψη αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δημοτικών κληροδοτημάτων.

β. κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων, έχων όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Επικοινωνία
Τηλέφωνο γραφείου : 2736320100
e-mail : agelioudakis@kythira.gr

..........................................................................................