Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Γεώργιος Κομηνός

Βιογραφικό
Γεννήθηκε πριν από 62 χρόνια στα Κύθηρα όπου & μένει όλη του την ζωή. Σπούδασε αρχαιολογία & μεσαιωνικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός & ως λυκειάρχης τα τελευταία 23 χρόνια στα Κύθηρα. Στα 1979 επανίδρυσε τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κυθήρων. Διετέλεσε για πολλά χρόνια έφορος αθλητικών τμημάτων του Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων & γραμματέας του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Κυθήρων. Από το 1990-98 υπήρξε κοινοτικός σύμβουλος της κοινότητας Κυθήρων. Το 1992 ως πρόεδρος του αναπτυξιακού συνδέσμου οργάνωσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο νησί μας με την αγορά των 3 πρώτων απορριμματοφόρων & 800 κάδων. Για χρόνια υπήρξε συνεργάτης εφημερίδων & περιοδικών & είναι ιδιοκτήτης & εκδότης της εφημερίδας "ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ" της οποίας η έκδοση έχει ανασταλεί προσωρινά. Είναι από το 2010 δημοτικός σύμβουλος Κυθήρων. Ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις παράλληλα εδώ & 30 χρόνια απ΄ όπου & το γνωστό παρεπίθετο Ζορμπάς.

Αρμοδιότητες

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου με όλες τις σχέσεις εργασίας, την έκδοση των πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών, χορήγηση και ανάκληση αδειών και έλεγχος παρουσίας του προσωπικού.
την χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών.
την εποπτεία οργάνωσης, τήρησης και ταξινόμησης του αρχείου του Δήμου και όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
την εποπτεία λειτουργίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και των αναρτήσεων πράξεων και αποφάσεων σε αυτό καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.
την λειτουργία του Κ.Ε.Π.
την εποπτεία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μεταναστών και την υποδοχή, σίτιση, στέγαση και ασφαλή μεταφορά αυτών εκτός Κυθήρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Πρωτογενούς Τομέα και ιδίως:
τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού και φορέα.
τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και την προστασία του καταναλωτή.
τη λειτουργίας Δημοτικών και Λαϊκών Αγορών, Εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση ή ανάκληση των σχετικών αδειών.
τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001).
τα θέματα πρωτογενούς τομέα, αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και αλιείας.
γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση και εργασία εν γένει.
την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας δομών κοινωνικής πολιτικής στα όρια του Δήμου.
την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περίπτωση έ, και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:
τη Δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων.
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και όλες τις αρμοδιότητες του τομέα μεταφορών.
τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων και προστίμων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
την εποπτεία για θέματα δημοτικών πινακίδων σήμανσης και κατεύθυνσης και για την εκπόνηση πάσης φύσεως συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών.

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και ιδίως:
τις αρμοδιότητες της παιδείας και του αθλητισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
την εποπτεία επί των κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα όρια του Δήμου, τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Παιδείας, τους Διευθυντές των Σχολείων, τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, επί θεμάτων συντήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων και χώρων.
την εποπτεία επί των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Χαρών.
τη συμβουλευτική αγωγή και τις δράσεις νεολαίας, το τοπικό συμβούλιο νέων, τα θέματα νεολαία, το συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Κοιμητηρίων και ιδίως:
τις αρμοδιότητες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, τη χορήγηση αδειών ταφής νεκρών, την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
την καθαριότητα, ευπρέπεια και κάθε άλλη μέριμνα των χώρων και των υποδομών των δημοτικών κοιμητηρίων.

Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:
τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας επί των ζητημάτων πολιτικής προστασίας.
την ευθύνη σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για θέματα Π.Σ.Ε.Α.
τη συνεργασία με το τοπικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τους πιστοποιημένους εθελοντές πυροσβέστες και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών, αστικών ή άλλων πυρκαγιών.
την εποπτεία ορθής λειτουργίας του δημοτικού συστήματος πυρασφάλειας σε δημοτικά ακίνητα, σχολεία καθώς και των πυροσβεστικών φωλεών, κρουνών και σημείων υδροληψίας εντός των ορίων του Δήμου.

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Κοινοχρήστων Χώρων και ιδίως:
την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κατά περίσταση.
την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος ανακύκλωσης και την εποπτεία των μέσων αυτού.
την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου και υπαίθριων χώρων.
την ευθύνη λειτουργίας των υπό δημιουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων (θέση Λαχνός) και Αντικυθήρων (θέση Μύλοι).
την ευθύνη του τομέα οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τεχνολογίας.
την ευθύνη επί των δασών, δασικών, χορτολιβαδικών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν εμπίπτουν στις υπό του άρθρου 84 του Ν.1416/1984 αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του λοιπού νομικού της πλαισίου.
τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
την εποπτεία επί του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου, τη συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ επί ζητημάτων δικτύου παροχής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον φωτισμό πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων.
τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων και την ευθύνη και λειτουργία των αρμόδιων φορέων και αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β. κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κυθήρων, όπου ορίζεται υπεύθυνος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και αναπληρωτής του Ληξιάρχου της Δ.Ε. Κυθήρων για την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων και των αντιγράφων αυτών.

Επικοινωνία
Τηλέφωνο γραφείου : 2736320103
e-mail : kominos@kythira.gr

..........................................................................................