Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου | 17/2/2023

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου | 17/2/2023

Δημοσιεύτικε στις 15 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 17/02/2023

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων  που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), στις 17/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός των πέντε (5) θέσεων προσωπικού μετά από έγκριση πρόσληψης του ΥΠΕΣ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προκήρυξη αυτών στο Δήμο Κυθήρων, (εισηγητής: Δήμαρχος),
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- ανταποδοτικού χαρακτήρα, (εισηγητής: Δήμαρχος),
  3. Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024-2027, (εισηγητής: Δήμαρχος),

 

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΘΗΣ

Video