Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 6/9/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 6/9/2023

Δημοσιεύτικε στις 1 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 06/09/2023

Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 06/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Κυθήρων   έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ΕΚΤΑΚΤΟΥ προσωπικού του Δήμου Κυθήρων έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Πρόσληψη προσωπικού ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ εξωτερικού χώρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών αναγκών  στα Αντικύθηρα (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής λειτουργίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αυτόματου ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Ανακατασκευή οδού προς Φυρή Άμμο’’, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή Άμμο», συμβατικού αντικειμένου 60.510,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ‘ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ’ (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, (εισηγητής: Δήμαρχος),
 8. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Π. Ζαντιώτης)
 9. Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Π. Ζαντιώτης)
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Π. Ζαντιώτης)
 11. Χορήγηση βεβαίωσης για οικόπεδο ιδιοκτησίας Πρινέα Αλέξανδρου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΘΗΣ

Video