Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου | 24/1/2023

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου | 24/1/2023

Δημοσιεύτικε στις 20 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24/01/2023

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 24/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση Οργάνου Ελέγχου και Βεβαίωσης παραβάσεων Παιδότοπων, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  2. Αναγνώριση της δημοτικής οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Καψάλι με τον οικισμό Κάλαμο, ως κύριας και μοναδικής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24.05.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 270Δ/1985), (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης)
  3. Συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στην ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Κυθήρων (Εισηγητής: Δήμαρχος),
  4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2021, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Β΄ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 12/2023 απόφασης της Ο.Ε.), (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  6. Έγκριση τριμηνιαίων  εκθέσεων Γ’ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 13/2023 απόφασης της Ο.Ε.), (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  7. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Δ΄ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 14/2023 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης

Video