Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 19-3-2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 19-3-2024

Δημοσιεύτικε στις 19 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία Διεξαγωγής 19/03/2024

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022), καθώς και με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και την αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών [πλέον ΥΠ.ΕΣ. εγκ.98/8182/26.01.2024] με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου».  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.488/35496/25.04.2023)

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει δια περιφοράς με τη χρήση email στις 19/3/2024, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 17:00 π.μ. και ώρα λήξης την 19:00 μ.μ. με το ακόλουθο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον θάνατο του πρώην Αντιδημάρχου Παναγιώτη Πρωτοψάλτη, (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κωνσταντίνος Καψάλης).

Το θέμα είναι κατεπείγον καθώς την 20η Μαρτίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία του πρώην Αντιδημάρχου Παναγιώτη Πρωτοψάλτη και η απόφαση θα αφορά ενέργειες του Δήμου μας που θα πραγματοποιηθούν σε αυτή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Καψάλης