Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 2/8/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | 2/8/2023

Δημοσιεύτικε στις 28 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 02/08/2023

Μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 02/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός κλάδου/ειδικότητας και πρόσθετων προσόντων για τις τέσσερις (4) εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, έτους 2023 στο Δήμο Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών και αναγκαιότητα αύξησης από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, της πρόσληψης 3 ατόμων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Κατάταξη της δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης στον οικισμό Μανιτοχωρίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 4. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-επισκευή δημοτική οδοποιίας» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων ύδρευσης 2020.
 7. Αποδοχή κυριότητας μηχανήματος έργου τύπου φορτωτή καδοφόρου για τον ΧΥΤΥ Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 8. Συνέχιση συμμετοχής σε σύμπραξη και έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «Συνεχιζόμενη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 9. Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός),
 10. Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Δήμου Κυθήρων έτους 2023 και επικύρωση της 84/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, (εισηγητής: Δήμαρχος),
 11. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Α.Π.Ε.), 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Ακινήτων (Επαρχείο)’’, προϋπολογισμού μελέτης 69.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α. και αρχικής συμβατικής δαπάνης 59.095,26 € χωρίς Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα», συμβατικής δαπάνης 71.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου Νικολίτσα Λητώ Λεοντή (ψευδώνυμο ΟΔΥΣΣΕΑΣ).
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατασταση και παραλλαγη δικτυων υδρευσης 2020»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-επισκευή δημοτική οδοποιίας»
 15. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου: “Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου Κυθήρων’’, αρχικής συμβατικής δαπάνης 1.368.579,84€ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.( 24%)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΘΗΣ

Video