Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 25 Μαΐου 2023

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022) και με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 29/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 του ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Κώστας Καψάλης).
 2. Συμφωνητικό συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) εργατών Πυρασφάλειας (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση ή μη εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης με την επωνυμία «Γ & Ζ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στην περιοχή Αγίας Πελαγίας Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης).
 5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Α΄ τριμήνου 2023 (Επικύρωση της 58/2023 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης).
 6. Έγκριση σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την παροχή υπηρεσίας: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού προς Χαλκό» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή Άμμο (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδός Μόρμορη Αβλέμονα» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 10. Έγκριση τοποθέτησης μονάδων αφαλάτωσης στο Καψάλι, την Παλαιόπολη και τα Αντικύθηρα (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Ζαντιώτης).
 11. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης,  (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 12. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 13. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 14. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 15. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 16. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 17. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 18. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης),
 19. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ. Ύδρευσης, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ζαντιώτης).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης