Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 3 Απριλίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 07/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 7/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023, (εισηγητής: Δήμαρχος),
  2. Λήψη απόφασης α) για τη διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας και της σχετικής σφράγισης παιδότοπου με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων β) επιβολή προστίμου για την άνευ αδείας λειτουργία του παιδότοπου, (εισηγητής: Δήμαρχος),
  3. Σφράγιση ΚΥΕ με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης