Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου | 14/3/2023

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου | 14/3/2023

Δημοσιεύτικε στις 10 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 14/03/2023

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 14/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της με 4-2023 απόφασης του ΔΣ του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ. Καψάλης).
  2. Έγκριση της 5-2023 απόφασης του ΔΣ του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ. Καψάλης).
  3. Έγκριση της 6-2023 απόφασης του ΔΣ του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ. Καψάλης).
  4. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
  5. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης και απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης

Video