Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 8-9-2019 (23η)