16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς)

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς)

Δημοσιεύτικε στις 14 Ιουλίου 2020
Ημερήσια Διάταξη 16η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΕ-2020-ΔΙΑ-ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf
Ημερομηνία Διεξαγωγής 17/07/2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το
άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ
40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/29-05-2020 και ζ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) διατάξεις-εγκυκλίους.
Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
σε τακτική διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κυθήρων, που θα γίνει στις 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. με
τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μελέτης, διακήρυξης και όρων δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
2020».
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020».
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ».
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –
ΓΕΦ».
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΒΛΕΜΟΝΑ».
7. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΠΑΡΧΕΙΟ)».
8. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας της προμήθειας: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΚΥΘΗΡΑ».
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ».
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ».
11. Έγκριση σκοπιμότητας λόγω έκτακτης ανάγκης (Covid19), μελέτης, διακήρυξης και όρων δημοπράτησης για την
ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ» συνολικού π/υ
899.144,83€ (με το ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.

Κύθηρα, 13/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο.Τ.Α.
1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την
συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος
διεξαγωγής της.
3. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
4. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Κύθηρα, 13/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2838
Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919 – Πληροφορίες: Π. Αλεζίδου
URL:www.kythira.gr – E: kythira@otenet.gr
μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του
Δήμου (kythira@otenet.gr).
5. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω,
δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα
μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
6. Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον
πρόεδρο του οργάνου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2736031919.
7. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση
δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
8. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη
συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Για εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα έργων, αρμόδιος για παροχή πληροφορίων και στοιχείων είναι το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων
Π.Ε. Νήσων.