Σχολικές επιτροπές

Οι Σχολικές Επιτροπές αποτελούνται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων.
Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα, προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων.
Έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής είναι:
1. Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.),
2. Η αμοιβή καθαριστριών,
3. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
4. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων 5. σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες,
5. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων είναι υπεύθυνη για όλα τα Δημοτικά Σχολεία και για τα Νηπιαγωγεία των Κυθήρων. Το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
1. Κασιμάτη Μαρία, (Πρόεδρος), με αναπληρωτή τον Ζαντιώτη Παναγιώτη
2. Κομηνός Γεώργιος με αναπληρωτή τον Αγγελιουδάκη Ματθαίο
3. Κατσαβάκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Βενέρη – Τραβασάρου Ειρήνη
4. Λουράντος Δημήτριος με αναπληρωτή τον Πρωτοψάλτη Αντώνιο
5. Φατσέας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Μεγαλοκονόμο Νικόλαο
6. Τζάννε Ελένη με αναπληρώτρια την Χατζή Αναστασία
7. Κεκάκου Γερασιμούλα με αναπληρώτρια την Αναστάσιου Νίκη
8. Φριλίγκου Βασιλική με αναπληρώτρια την Καλλιγέρου Μαριλένα
9. Τζάννες Ιωάννης του Παν. με αναπληρωτή τον Κορώνη Ευστράτιο του Μηνά
Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κυθήρων” έγινε με την υπ’ αρίθμ. 71/2017, (ΑΔΑ 78ΗΚΩΛΨ-3Ο7), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων.

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων είναι υπεύθυνη για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κυθήρων. Το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1. Κομηνός Γεώργιος, (Πρόεδρος), με αναπληρωτή τον Αγγελιουδάκη Ματθαίο
2. Κατσανεβάκης Ιωάννης με αναπληρωτή τον Μαριάτο Κωνσταντίνο
3. Λουράντος Δημήτριος με αναπληρωτή τον Πρωτοψάλτη Αντώνιο
4. Φατσέας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Μεγαλοκονόμο Παναγιώτη
5. Τρίφυλλης Αθανάσιος με αναπληρωτή του τον Λεβέντη Δημήτριο
6. Φατσέα Σταυρούλα με αναπληρώτρια την Αβραμίδου Αδαμαντία
7. Μαριάτου Ελπίδα με αναπληρωτή τον Προγουλάκη Ηλία
8. Μεγαλοκονόμος Νικόλαος
9. Φατσέα Κωνσταντίνα
Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κυθήρων” έγινε με την υπ’ αρίθμ. 72/2017, (ΑΔΑ 7Ι77ΩΛΨ-ΡΝΕ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων.