Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Υποβολή Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την υποβολή των προσφορών περιγράφεται στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κυθήρων