Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 24/01/2019

Ο Δήμος Κυθήρων χρηματοδοτήθηκε με 1.750.508,00€ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών για την ολοκλήρωση των δράσεων εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσής του, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο Δήμος μας υπέβαλλε ένα πλήρη, ώριμο και τεκμηριωμένο Φάκελο για το έργο με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ", που μετά από θετική αξιολόγηση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με 1.750.508,00€  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού του εσωτερικού δικτύου του Δήμου, που θα επιτρέπει την ασφαλή επίβλεψη των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχές, στάθμες, πιέσεις, καταναλώσεις κλπ), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.  

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν Σταθμοί Διαχείρισης Πίεσης, Σταθμοί Μέτρησης Ποιότητας και Πίεσης και θα αντικατασταθεί το σύνολο των μετρητών (περίπου 4.500) με σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές. Με τους νέους μετρητές, θα είναι εφικτή η αυτοματοποιημένη συλλογή των καταναλώσεων γεγονός που θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμο, παρά την έλλειψη προσωπικού, να εκδίδει στον προβλεπόμενο χρόνο τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Η υλοποίηση του έργου θα επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα υπερπιέσεων που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ζώνες του δικτύου λόγω του έντονου αναγλύφου και των μεγάλων υψομετρικών διαφορών καθώς και το μεγάλο πρόβλημα του μη τιμολογούμενου νερού, το οποίο κατά κύριο λόγο οφείλεται στο παλαιό και χαμηλής ακρίβειας μετρητικό σύστημα σε επίπεδο καταναλωτών που έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλες υποεγγραφές, προβλήματα καταμετρήσεων και συχνά φαινόμενα μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων. Στο έργο περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου καθώς και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος με ευθύνη του αναδόχου. Ο δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου θα γίνει από το Δήμο Κυθήρων εντός των επομένων μηνών.

Το νέο αυτό έργο για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης συμπληρώνει το αντικείμενο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», το οποίο αφορά στο κεντρικό δίκτυο, τις δεξαμενές και τις γεωτρήσεις. Το έργο αυτό με συνολικό προϋπολογισμό 1.981.396,00€ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εκτελείται ήδη.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων το σύστημα ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο στο σύνολο του, με συνέπεια τον άμεσο εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών, την μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού και την μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, σχεδόν 4.000.000€, όπως και τόσες άλλες που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, είναι προϊόν μεθοδικού σχεδιασμού, συστηματικής δουλειάς και αρμονικής συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και τους εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους και συνεργάτες του Δήμου μας και αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου που θα μπορεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, σε μια εποχή έλλειψης προσωπικού και μεγάλης γραφειοκρατίας.