Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 21/05/2019

Ο Δήμος Κυθήρων εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση  133.500€ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΠΑΑ) για την βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας.

Ο Δήμος Κυθήρων συνέταξε και υπέβαλλε ένα πλήρη και τεκμηριωμένο Φάκελο Χρηματοδότησης  για το έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Κυθήρων στη θέση Βεργομένου για τη βελτίωση πρόσβασης σε πτηνοτροφική εγκατάσταση», στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. η οποία μετά από αξιολόγηση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με 133.500€. Η πρόταση του Δήμου Κυθύρων αξιολογήθηκε θετικά και εντάσσεται προς χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον Προσωρινό Πίνακα Κατατάξης που κοινοποιήθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Αττικής στις 14 Μαΐου.

Αντικείμενο του έργου αφορά στην αγροτική οδοποιία Κυθήρων στο Λιβάδι Κυθήρων (θέση Βεργομένου) για τη βελτίωση πρόσβασης σε πτηνοτροφική εγκατάσταση. Οι εργασίες του έργου αρχίζουν από τον κεντρικό δρόμο Βλαστιάνικα έως την πτηνοτροφική εγκατάσταση ΙΝΕ ΖΑΚΕΛΙΝ ΣΧΑΡΤ- Φατσέα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ασφαλτόστρωση αγροτίκης οδοποιίας μήκους περίπου 1,1 χλμ. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιιώση ουσιαστικά την πρόσβαση στο κεντρικό οδικό δίκτυο τόσο για την συγκεκριμένη πτηνοτροφική μονάδα -απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση από την ως άνω Πρόσκληση του ΠΑΑ- όσο και για όλους όσους χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο.

Με την ευκαιρία της χρηματοδότησης αυτής, σημειώνουμε τα ακόλουθα σημαντικά δεδομένα:

·         Η υλοποίηση ενός έργου -ακόμα και ενός «απλού» όπως η ασφαλτόστρωση ενός αγροτικού δρόμου- είναι μια αρκετά μακρά και επίπονη διαδικασία, ειδικά για μικρούς δήμους όπως ο Δήμος Κυθήρων. Η μέλέτη του συγκεκριμένου έργου έγινε την Άνοιξη του 2018 με την συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας. Στην συνέχεια, υποβλήθηκαν οι σχετικοί φάκελοι για την αδειοδότηση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις 23 Νοεμβρίου 2018 υποβλήθηκε το αίτημα χρηματοδότησης και εγκρίθηκε τον Μάιο 2019. Ήδη έναν ολόκληρο χρόνο από όταν ξεκίνησε η μελέτη του έργου! Και για να ξεκινήσει η υλοποίηση, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να επικαιροποιηθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης ώστε να ενσωματώσουν τις αλλαγές στην σχετική νομοθεσία, να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις από τον Δήμο για την δημοπράτηση, να δημοπρατηθεί το έργο και αφού ελεγχθούν τα αποτελέσματα της δημοπράτησης να υπογραφεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο.

·         Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν κάνει διακρίσεις των δημοτών ούτε ανάλογα αν κατοικούν «μέσα» ή «έξω» ούτε αν την στηρίζουν ή όχι. Τα έργα σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη μόνο την αναγκαιότητά τους, την τεχνική εφικτότητά τους και την δυνατότητα εύρεσης των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

Η χρηματοδοτήση  του συγκεκριμένου έργου , όπως και τόσες άλλες που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, είναι προϊόν μεθοδικού σχεδιασμού, συστηματικής δουλείας και αρμονικής συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.