Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 09/04/2019

Μετά τη δημοσίευση δικαστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως εργαζομένων στο Δήμο δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω εργαζόμενοι ζήτησαν να υποχρεωθεί ο Δήμος Κυθήρων να δέχεται την προσφερόμενη από αυτούς εργασία, καταβάλλοντας ταυτόχρονα  τις αποδοχές τους και, κυρίως, εξαιτίας των όσων παραπλανητικά υποστηρίζονται και διακινούνται, με σκοπό το συγκεκριμένο θέμα να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος της Δημοτικής Αρχής,  καθίσταται επιβεβλημένη η παροχή των παρακάτω διευκρινήσεων.

1.       Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά και τη σχετική νομολογία και τη θέση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι διατάξεις που ρύθμιζαν τα θέματα των αυτοδίκαιων νομοθετικών παρατάσεων των συμβάσεων εργασίας στις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. και η μετατροπή τους  σε συμβάσεις αορίστου χρόνου κρίθηκαν αντισυνταγματικές ως αντιβαίνουσες το άρθρο 103 του Συντάγματος.

2.       Εξ αυτού του λόγου, με το Νόμο 4479/2017, για την κάλυψη των αναγκών των Ο.Τ.Α. σε υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, αφενός προβλέφθηκε η δυνατότητα κάλυψης αυτών  μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας,  την οποία ο Δήμος Κυθήρων υλοποίησε, αποστέλλοντας όλα τα αναγκαία έγγραφα  στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την συνέχιση και ολοκλήρωση των σχετικών  διαδικασιών και αφετέρου, παρασχέθηκε η δυνατότητα  στους Δήμους, μέχρι την 31.03.2018 (κατ’ ανώτατο όριο) να συνεχίσουν, υπό προϋποθέσεις,  να απασχολούν  τους υπαλλήλους που είχαν προσληφθεί σε θέση αντίστοιχων καθηκόντων και συνέχιζαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι την 07.06.2017.

3.       Παρά ταύτα, αν και παρήλθε η 31.03.2018 η οποία βάσει του νόμου είχε οριστεί   ως καταληκτική ημεροχρονολογία για την κατάρτιση των σχετικών πινάκων από το ΥΠΕΣ, αλλά και την απασχόληση των συγκεκριμένων εργαζομένων, στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι διαδικασίες δεν προχώρησαν από τις Κεντρικές Κρατικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα, σε πολλούς Δήμους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κυθήρων, να μην έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, γεγονός που ήδη από το τέλος Μαρτίου του έτους 2018,  ώθησε τους εργαζόμενους που θίγονταν να στραφούν δικαστικά κατά των Δήμων και να ζητήσουν  να υποχρεωθούν οι Ο.Τ.Α. να αποδέχονται την εργασία τους και μετά την 31.03.2018, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τις αποδοχές τους.

4.       Αυτό συνέβη και στο Δήμο Κυθήρων, όπως και σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

5.       Ο Δήμος Κυθήρων, με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της απρόσκοπτης αποκομιδής των απορριμμάτων, ιδίως κατά την περίοδο της τουριστικής κίνησης στο νησί και με την ελπίδα της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών από το ΥΠΕΣ, κατ’ επανάληψη συναίνεσε στο αίτημα των  εργαζομένων και αποδέχθηκε τις υπηρεσίες τους, αμείβοντας τους κανονικά, δυνάμει σχετικής προσωρινής διαταγής του αρμόδιου Δικαστηρίου, η οποία ωστόσο, μετά την έκδοση και δημοσίευση της πρόσφατης απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου έπαυσε να ισχύει, απαγορευόμενης της συνέχισης αποδοχής της εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων.

6.       Είναι αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανάγκης καθαριότητας στο νησί και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας θα προβεί σε όλες  τις αναγκαίες ενέργειες, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχονται από το νόμο για την επίλυση του σχετικού προβλήματος. Το ίδιο σαφής είναι, ωστόσο και η προσήλωσή της στην τήρηση του νόμου και στο σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων.