Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 04/01/2019

Ο Δήμος Κυθήρων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, υπέβαλλε στην Πρόσκληση με τίτλο «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» προτάσεις χρηματοδότησης συνολικής αξίας 85.000,00€, που ήταν και το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ανά Δήμο.

Η επιλογή των προς ωρίμανση έργων πραγματοποιήθηκε με βάση τόσο την χρησιμότητά τους όσο και την πραγματική δυνατότητα χρηματοδότησης της υλοποίησης τους, κάτι που αποτελεί και προϋπόθεση του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 3 προτάσεις για την ωρίμανση των ακόλουθων έργων:

1.    Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κυθήρων. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε δημοτικό κτίριο έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά, βελτιώνοντας το ενεργειακό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του κόστος, δηλαδή τα ποσά που δαπανώνται για τη ΔΕΗ. Το έργο που θα σχεδιαστεί προβλέπεται να υποβληθεί προς ένταξη στην Πρόσκληση «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», με μέγιστο προϋπολογισμό πρότασης τα 100.000€.

2.    Ενεργειακός Συμψηφισμός των καταναλώσεων των Δημοτικών Αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης μελέτης, θα καταγραφούν και αναλυθούν οι ενεργειακές καταναλώσεις των δημοτικών αντλιοστασίων και του Βιολογικού Καθαρισμού, θα επιλεγεί η προσφορότερη τεχνικά λύση για την παραγωγή ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), θα συνταχθούν οι απαραίτητοι φάκελοι για τις αιτήσεις ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Η υλοποίηση της λύσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί από σχετικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή/και πόρους του Δήμου, καθώς αναμένεται να προκύψει σημαντικό ετήσιο οικονομικό όφελος για το Δήμο μέσω του συμψηφισμού των καταναλώσεων, αφού όπως είναι γνωστό οι ενεργειακές δαπάνες για τα αντλιοστάσια και τον Βιολογικό Καθαρισμό είναι πολύ υψηλές και μετά δυσκολίας καλύπτονται από τα αντίστοιχα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

3.    Ανάπλαση Οικισμού Ποταμού Κυθήρων

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης, θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για την ανάπλαση του οικισμού του Ποταμού Κυθήρων, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αισθητά και να αντιμετωπιστούν προβλήματα, όπως της κίνησης και στάθμευσης οχημάτων. Η ωρίμανση του έργου απαιτεί σειρά μελετών και τευχών δημοπράτησης καθώς και τις εγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, πλέον όμως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το έργο ξεκινάει με την εκπόνηση των σχετικών μελετών. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από σχετικές προσκλήσεις του Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του ΠΕΠ Αττική 2014-2020 καθώς και του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader.

Η παροχή δυνατότητας προς τους Ο.Τ.Α. για την ωρίμανση έργων, αποτελεί μια άμεση παραδοχή του ιδίου του Κράτους σχετικά με την αδυναμία των Δήμων να προχωρήσουν με ίδια μέσα στην ολοκλήρωση μελετών και φακέλων για σημαντικά αναπτυξιακά έργα και δράσεις, κυρίως λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και πόρων. Η σημερινή Δημοτική Αρχή, ήδη από τους πρώτους μήνες της θητείας της, έδωσε ιδιαίτερη βάση στην ωρίμανση σημαντικών έργων, τα οποία ήδη εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί (αναπλάσεις, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, μεγάλα έργα οδοποιίας, έργα ύδρευσης κ.λπ.). Η χρηματοδότηση ενός έργου σχετίζεται άμεσα με την ωριμότητα του φακέλου του (μελέτες, τεύχη, εγκρίσεις κ.λπ.). Χρέος μιας υπεύθυνης δημοτικής αρχής είναι να επιλέγει την ωρίμανση έργων που πράγματι έχουν πιθανότητες χρηματοδότησης και όχι να υπόσχεται αφειδώς μεγάλες υποδομές, χωρίς να υπάρχει καν προμελέτη για αυτές, κάτι που δυστυχώς έγινε στο παρελθόν όπου για σημαντικά έργα δόθηκαν έωλες και ανυπόστατες υποσχέσεις, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η Περιφέρεια και το ΕΣΠΑ διέθεταν πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων, που δυστυχώς δεν έτυχαν της ανάλογης αξιοποίησης.