Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 29/5/2017

Ο Δήμος Κυθήρων, με την συνεχή εξωστρεφή και πολυεπίπεδη δράση του και τη διαρκή διεκδίκηση πόρων, εξασφάλισε μια ακόμη χρηματοδότηση. Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε στις 5 Μαΐου 2017 την χρηματοδότηση του Δήμου με ποσό €25.000 για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα επιτρέψει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της μεταφορικής δραστηριότητας στο νησί με φιλικό προς τον πολίτη και το περιβάλλον τρόπο.
Αν και συνήθως μια Δημοτική Αρχή κρίνεται από έργα άμεσης εφαρμογής, τα ουσιαστικά έργα είναι αυτά που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, μακροχρόνιο και στρατηγικό σχεδιασμό. Ο Δήμος με σταθερά και συνεπή βήματα προχωρεί στην χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής του Δήμου. Μετά το «Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος» (ΣΔΑΕ) που εκπονήθηκε το 2016 και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος μας θα μπορέσει να εκπονήσει «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» όπως πρέπει να κάνει κάθε σύγχρονα διοικούμενος Δήμος. Το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» προωθεί σχεδιασμούς με μεγάλο χρονικό ορίζοντα χωρίς να υποτιμάται η σημασία των λύσεων άμεσης εφαρμογής. Εξυπακούεται ότι μία από τις σημαντικές παραμέτρους του Σχεδίου που αφορούν τα Κύθηρα θα είναι και το μεγάλο ζήτημα του δικτύου εσωτερικής συγκοινωνίας του νησιού, που παραμένει σε νηπιακή κατάσταση επί δεκαετίες.
Ο όρος «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στον τομέα των Μεταφορών, περιγράφει τον στόχο για βιώσιμες συνθήκες μεταφορών και μετακινήσεων στις πόλεις και αντιστοιχεί σε κατευθύνσεις σχεδιασμού των μεταφορικών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες βασισμένες στο τρίπτυχο
- της οικονομικής (βέλτιστες οικονομικά λύσεις),
- περιβαλλοντικής (βελτίωση της ποιότητας ζωής) και
- κοινωνικής βιωσιμότητας (εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης για όλους καθώς και ενός συνεκτικού κοινωνικά περιβάλλοντος, χάρις κυρίως στη συνδυασμένη λειτουργία διαδρόμων κίνησης και σημείων στάσης σε υψηλής ποιότητας δημόσιους χώρους που προσφέρουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης).

Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.
Το ΣΒΑΚ απευθύνεται κυρίως σε αστικές περιοχές και μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους, όμως η πρόταση του Δήμου μας για την ανάγκη εκπόνησης και χρηματοδότησης ΣΒΑΚ ήταν απόλυτα εμπεριστατωμένη και αξιολογήθηκε θετικά ως τουριστική περιοχή που παρουσιάζει μεγάλη εποχική ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο και όπως είναι αναμενόμενο, οι ανάγκες κινητικότητας αυξάνονται στο πολλαπλάσιο, με αποτέλεσμα τόσο οι υπάρχουσες υποδομές, όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν το μεγάλο αριθμό επισκεπτών.