Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Οικονομικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Καταστημάτων Αδειοδότηση Καντινών στις παραλίες

Έγκριση - Δικαιολογητικά :
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας είναι τα παρακάτω:
1.     Αίτηση του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
2.     Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση εταιρίας του υγειονομικά υπευθύνου.
3.    Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
4.     Βεβαίωση περί μη οφειλής δημοτικών τελών, (χορηγείται από το Δήμο)
5.    Σχεδιαγράμματα της καντίνας εις τριπλούν, σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α εάν υπάρχει)
Στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός, αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος) το οποίο να επαληθεύεται κατά τον έλεγχο.

6.   Μισθωτήριο συμβόλαιο
7.  Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας της 1ης και της 2ης  σελίδας λήξεως  (επικυρωμένα) ή Πιστοποιητικό Υγείας (εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερομένου)
8. Άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος από την Εφορία. (Εναρξη επαγγελματος)
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 αντί αποσπάσματος του ποινικού μητρώου. (για καταστήματα που προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά).
10. Υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου του καταστήματος
11. Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β), (75€)
12. Πιστοποιητικό - βεβαίωση εγγραφής σε ταμείο ασφάλισης για την συγκεκριμένη δραστηριότητα,
13. Στοιχεία οχήματος, (έγκριση τύπου)
14. Τελευταία καταβολή των τελών κυκλοφορίας, (για αυτοκινούμενα οχήματα)

Για χορήγηση αδείας καταστήματος σε αλλοδαπούς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα της κατάθεσης των δικαιολογητικών.

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.