Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «Αναβάθμιση πλατείας κάτω χώρας Μυλοποτάμου Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 30η  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...