Ενημέρωση για τους λογαριασμούς ανταποδοτικών υπηρεσιών

Ενημέρωση για τους λογαριασμούς ανταποδοτικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Κυθήρων, με αφορμή ανεύθυνες ανακοινώσεις εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ο Δήμος μας, όπως και κάθε Δημόσια Υπηρεσία, λειτουργεί βάσει θεσμοθετημένων και νομοθετημένων κανόνων που υπερβαίνουν τα πρόσωπα και τη βούλησή τους. Βάσει αυτών των κανόνων ο Δήμος μας παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας όπως: ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, δημοτικό φωτισμό, υπηρεσία πρασίνου κ.λπ., σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι υποχρεωτικό να καλύπτουν όλα τα έξοδά τους με την θέσπιση και είσπραξη Ανταποδοτικών Τελών.

Για την είσπραξη των Ανταποδοτικών Τελών συντάσσονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται Χρηματικοί Κατάλογοι από την Οικονομική και Ταμειακή Υπηρεσία και αποστέλλονται οι προβλεπόμενες σχετικές ειδοποιήσεις-λογαριασμοί προς στους οφειλέτες.

Επί των ειδοποιήσεων αναγράφονται υποχρεωτικά μεταξύ άλλων: η ανάλυση των οφειλών και η καταληκτική προθεσμία πληρωμής. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το μηχανογραφικό σύστημα της λογιστικής του Δήμου μας (και όλων των Δήμων της Χώρας) χρεώνει αυτόματα και μη αναστρέψιμα τους νόμιμους τόκους υπερημερίας όπως αυτοί καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικά από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Επί των βεβαιωμένων αυτών οφειλών ο Δήμος μας δίδει το δικαίωμα στους υπόχρεους, να υποβάλλουν ένσταση και μάλιστα χωρίς χρονική προθεσμία, προς εξυπηρέτηση των μη μονίμων κατοίκων του νησιού, αλλά και όσων δεν παραλάβουν για διάφορους λόγους (που δεν αφορούν τον Δήμο μας) εμπρόθεσμα τις ειδοποιήσεις-λογαριασμούς τους.

Εάν η ένσταση αυτή τεκμηριωθεί από τον υπόχρεο και εγκριθεί από την υπηρεσία μας, διαγράφεται το κεφάλαιο της οφειλής και τυχόν τόκοι υπερημερίας με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Εάν η ένσταση δεν τεκμηριωθεί, είναι πιθανό και να μην εγκριθεί από την υπηρεσία μας, οπότε και θα απαιτηθεί υποχρεωτικά η είσπραξη του κεφαλαίου καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας, με όλα τα νόμιμα μέσα που θεσμικά διαθέτει ο Δήμος μας. Η μη διεκδίκηση της είσπραξης των βεβαιωμένων προς το Δήμο οφειλών, συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος τόσο για αιρετούς όσο και για τους υπαλλήλους.

Για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου Τελών Αποχέτευσης Ποταμού 2019-2022 έγινε έλεγχος των υδροδοτούμενων ακινήτων, ο οποίος διήρκησε πάνω από 6 μήνες, από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης και καταγράφηκαν αναλυτικά όλες οι παροχές που φέρονται να είναι συνδεδεμένες στο παλιό αποχετευτικό δίκτυο του Ποταμού.

Επειδή υπήρξαν αρκετά ακίνητα που δεν ήταν εμφανής και αυταπόδεικτη η σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο, αυτά εντάχθηκαν στον παραπάνω χρηματικό κατάλογο με την προϋπόθεση να επανεξεταστεί η κατάστασή τους μετά από τεκμηριωμένη ένσταση των υπόχρεων και για το σκοπό αυτό η υπηρεσία μας συνέταξε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από το Κ.Ε.Π. στον Ποταμό αλλά και από το αρμόδιο τμήμα ύδρευσης – αποχέτευσης, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο Χρηματικός Κατάλογος Τελών Αποχέτευσης Ποταμού έτους 2018 περιελάμβανε 164 υπόχρεους, ενώ ο αντίστοιχος επικαιροποιημένος της περιόδου 2019-2022 περιλαμβάνει 347 υπόχρεους! Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν γίνει πολλές αυθαίρετες συνδέσεις εν αγνοία της υπηρεσίας μας, με αμφίβολη ποιότητα εργασίας και υλικών, που επιβαρύνουν την λειτουργία του δικτύου, αυξάνοντας σημαντικά τα έξοδα συντήρησης και επισκευών του.

Η χρέωση Ανταποδοτικών Τελών για υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Δήμο μας και έχουν χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν «ΧΑΡΑΤΣΙ». Είναι νόμιμες και υποχρεωτικές.

Η τεκμηρίωση των ενστάσεων με την επισύναψη υπεύθυνων δηλώσεων ή τεχνικών εκθέσεων αρμόδιων αδειούχων ιδιωτών τεχνητών, επιδρά βοηθητικά και θετικά στην έγκριση των ενστάσεων. Εάν κάποιος υπόχρεος δεν έχει τη δυνατότητα αυτής της τεκμηρίωσης, ο Δήμος μας θα προσπαθήσει να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τις ενστάσεις με το δικό του διαθέσιμο προσωπικό, το οποίο όμως είναι υπερβολικά επιβαρυμένο με τη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.

Το ελάχιστο και διαρκώς συρρικνούμενο αριθμητικά προσωπικό, καταβάλλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στον πραγματικό τους χρόνο, ήτοι κάθε πέμπτο μήνα να εκδίδονται οι λογαριασμοί του προηγούμενου τετραμήνου, ωστόσο αυτό δεν είναι ακόμα απόλυτα εφικτό κυρίως λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού στην Οικονομική και Ταμειακή Υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πάντως (Απρίλιος 2024) ολοκληρώνεται η ταχυδρόμηση των λογαριασμών που αφορούν τις καταναλώσεις μέχρι και 31-12-2023 (Γ΄ τετράμηνο 2023), γεγονός που σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου θα υπάρξει σημαντική μείωση του χρονικού διαστήματος που αφορά την πραγματική περίοδο κατανάλωσης σε σχέση με την αποστολή των λογαριασμών.  

Ο Δήμος μας σε καμία περίπτωση δεν επιβάλει άδικα τέλη ή χρεώσεις στους Δημότες του και κάθε υπόθεση ελέγχεται αντικειμενικά, όπως παγίως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Ο,τιδήποτε άλλο ανήκει στη σφαίρα του μύθου και της συκοφαντίας και εκπορεύεται αποκλειστικά από παλαιού τύπου αντιπολιτευτικές πρακτικές που έχουν πολλές φορές καταδικασθεί από τους πολίτες.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης