Εσωτερικός έλεγχος στο Δήμο Κυθήρων

Εσωτερικός έλεγχος στο Δήμο Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων, εφαρμόζει πιστά τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και για το σκοπό αυτό έχει συμβληθεί με πιστοποιημένους ελεγκτές όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.4795/2021. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σύμβαση παροχής υπηρεσίας, υπήρξε πάγιο αίτημα του Δήμου μας ήδη από την επομένη της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για την οποία ο Δήμαρχός μας είχε δημόσια και με σθένος εκφράσει τις αντιρρήσεις του, προκειμένου να υπάρχει η διασφάλιση της νομιμότητας των εντελλομένων από το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της Χώρας. Καθώς η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δεν μπορούσε να αλλάξει (μνημονιακή υποχρέωση), παρεσχέθη τελικά η δυνατότητα στους ΟΤΑ που δεν έχουν επαρκές προσωπικό, να αναθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο σε πιστοποιημένους ελεγκτές.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 27-02-2024, πραγματοποιήθηκε η 1η για φέτος συνάντηση εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Κυθήρων και των επιστημονικών συνεργατών του εσωτερικού ελέγχου με θέμα «Μητρώο Διαδικασιών και Εσωτερικός Έλεγχος Ν. 4795/2021».

Στο διαδραστικό εργαστήριο μάθησης, επιβεβαιωθήκαν οι πρώτες χαρτογραφήσεις διοικητικών διαδικασιών (π.χ. διαδικασία μεταδημότευσης και πολιτογράφησης) με την δημιουργία των αντίστοιχων διαγραμμάτων ροής (flowchart) και την επισήμανση των ενδεχόμενων κινδύνων.

Με τον τρόπο αυτό, οι δημοτικές υπηρεσίες, αφενός εναρμονίζονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας (Μητρώο διαδικασιών, Διαχείριση κινδύνου), αφετέρου σύντομα θα αναρτηθούν και στο site του Δήμου μερικές από τις βασικότερές διαδικασίες που αφορούν τους πολίτες (π.χ. διαδικασία μεταδημότευσης, πολιτικού γάμου κ.λπ.).

Είναι κοινή διαπίστωση, υπαλλήλων και ελεγκτών, ότι ο Δήμος μας, παρά την πρωτοφανή έλλειψη μόνιμου διοικητικού προσωπικού (ποτέ ξανά στην ιστορία του ο Δήμος δεν είχε τόσο λίγο προσωπικό), υλοποιεί με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες που διασφαλίζουν πλήρως τη νομιμότητα όλων των δαπανών που διενεργούνται καθώς και όλων των διοικητικής φύσεως ζητημάτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης