Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (παλαιό μουσείο) στην Χώρα Κυθήρων

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (παλαιό μουσείο) στην Χώρα Κυθήρων

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (παλαιό μουσείο) επι της κεντρικής οδού Χώρας Κυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων σύμφωνα με την αιθμ.03/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ 9ΦΠΥΩΛΨ-ΓΦΑ) προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση ισόγειου κτίσματος χωρίς τουαλέτα, επί της κεντρικής εσωτερικής οδού Χώρας Κυθήρων αποκλειστικά και μόνο για χρήση καταστήματος τουριστικών και λοιπών ειδών ή αποθήκη.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, διεξάγεται δε κατά της ορισθείσα ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 16-2-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα ώρα 10:00π.μ. – 11:00π.μστο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κυθήρων που βρίσκεται επί της πλατείας Στάη 1 Χώρα Κυθήρων Τ.Κ. 80100, ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Δημοπρασιών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 04/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: 91Ζ6ΩΛΨ-ΥΚΧ).

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως, όπως προτάθηκε από την με αρ. 01/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κυθήρων.

Η τιμή προσφοράς πέραν αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ευρώ κάθε φορά.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Κυθήρων.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί σ’ αυτήν πλειοδότης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφο της διακήρυξης, παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου Κυθήρων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Πολυξένη Π. Αλεζίδου Διεύθυνση : Δήμος Κυθήρων 80100 Κύθηρα

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης