Ξεκίνησαν οι μελέτες για το λιμάνι της Αγίας Πελαγίας

Ξεκίνησαν οι μελέτες για το λιμάνι της Αγίας Πελαγίας

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου του ΔΛΤ Δημήτρη Καλλίγερου και του Αναδόχου Χρ.Καπόπουλου, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας ασφαλούς μαρίνας και έργου αποτροπής φυσικών επιχώσεων της υπάρχουσας μαρίνας Αγίας Πελαγίας Κυθήρων» προεκτιμώμενης αμοιβής 48.387,10€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) στα πλαίσια του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Λιμενικά Ταμεία».

Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η αντιμετώπιση του προβλήματος καταστροφής και ζημιών της λιμενικής εγκατάστασης Αγίας Πελαγίας, με την τεκμηριωμένη πρόταση των ενδεδειγμένων προς τούτο μέτρων/έργων.

Ειδικότερα θα μελετηθούν:

  • Εκτίμηση του κυματισμού στα ανοιχτά και προώθηση του προς την περιοχή του έργου.
  • Υπολογισμοί θωράκισης και σχεδιασμός των διατομών αποκατάστασης
  • Για την εκπόνηση των μελετών απαιτείται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η βυθομετρική αποτύπωση του πυθμένα έμπροσθεν του έργου σε μία απόσταση περί τα 100μ.
  • Στην εσωτερική του πλευρά μπορεί να απαιτηθεί υποθαλάσσια αυτοψία και κάποιες εργασίες αποκατάστασης που θα αφορούν σε υποσκαφές.
  • Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενης θωράκισης και αποκατάστασης διατομών προστασίας έναντι διείσδυσης ιζημάτων εκ στερεομεταφοράς (θωράκιση προσήνεμου μόλου) και αναδιαμόρφωση διατομής υπήνεμου προβόλου για την αποφυγή διέλευσης λεπτόκοκκων ιζημάτων, αποκατάσταση κρηπιδωμάτων έναντι υποσκαφών.
  • Βυθομετρική αποτύπωση, αποτύπωση πρανούς προστασίας

Οι μελέτες θα οδηγήσουν σε έργα από-άμμωσης της παραλίας της Αγ. Πελαγίας, με τη φυσική μεταφορά τους από τη θαλάσσια διάβρωση, από το φαινόμενο της υφαρπαγής της άμμου, από τα κύματα που έχουν σαν αποτέλεσμα τη φυσική επανεπίχωση της μαρίνας σκαφών αναψυχής.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρεις μελέτες (Τοπογραφική, Βυθομετρική, Οριστική Λιμενική, Περιβαλλοντική, ΣΑΥ, ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης) εντός χρονικής προθεσμίας 12 μηνών. Μετά την αδειοδότηση του έργου, θα υποβληθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης