Ενημέρωση για το έργο οδοποιίας στη θέση «Καλαμαύρος»

Ενημέρωση για το έργο οδοποιίας στη θέση «Καλαμαύρος»

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προς αποφυγή παρερμηνειών και αποκατάσταση των αληθών γεγονότων, ανακοινώνονται τα κάτωθι αναφορικά με το έργο «Οδοποιία Δρυμώνας – Καλαμαύρος»:

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) και όχι από την Περιφέρεια Αττικής.
  2. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης είναι 149.193,56€ συν ΦΠΑ.
  3. Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη στις 21-07-2022 με ποσό 145.336,35€ (με το ΦΠΑ). Ανάδοχος είναι η Βιολέτα Κυράνη και η αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν 8 μήνες, ήτοι μέχρι τις 21-03-2023.
  4. Λόγω θέρους και αδειών του προσωπικού της Περιφέρειας, ο ορισμός του επιβλέποντος έγινε στις 23-08-2022, δηλαδή 1 μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
  5. Με απόφαση του Δ.Σ. (55/2023) παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι 23-09-2023, συνεπώς το έργο ευρίσκεται εντός της νόμιμης προθεσμίας ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσής του.
  6. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πληρώνει τα έργα απολογιστικά, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Επιπλέον, το ΠΔΕ είναι χρηματοδοτικό πρόγραμμα που καθυστερεί σημαντικά τις πληρωμές, μέχρι 12 μήνες ή και περισσότερο ανά περίπτωση (π.χ. έργα ύδρευσης), γεγονός που είναι γνωστό στον κατασκευαστικό κλάδο πανελλαδικά.
  7. Ο 1ος λογαριασμός του έργου, ύψους 7.435,65€, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών προς πληρωμή στις 23-01-2023 και η εκταμίευση του ποσού προς τον ανάδοχο έγινε στις 13-07-2023.
  8. Ο 2ος λογαριασμός του έργου, ύψους 34.747,71€ υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών προς πληρωμή στις 19-07-2023 και ευρίσκεται σε αναμονή.
  9. Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών των έργων συνιστά λόγο διακοπής εργασιών και ουσιώδη λόγο παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης.
  10. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 70% (διαπλατύνσεις, τεχνικά ομβρίων, εξομαλύνσεις κ.λπ.) και αναμένεται η ασφαλτόστρωση της οδού, μόλις ολοκληρωθούν οι ανωτέρω πληρωμές του αναδόχου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης