Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού

O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υπηρεσία με τίτλο «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης από εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης