Προκήρυξη, ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2023-2024

Προκήρυξη, ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2023-2024

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2023-2024 προϋπολογισμού 166.200,00 € με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης