Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών, απαιτούμενες εγκρίσεις, και έκδοση οικοδομικής άδειας για την προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο γυμνάσιο – λύκειο Κυθήρων», με συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 163.161,30 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.
Η ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή αναλύεται ανά κατηγορία μελέτης:
1. 54.686,22 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων)
2. 28.541,40 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες)
3. 35.978,49 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες)
4. 2.288,11 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες)
5. 20.385,17 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες)
και 21.281,91 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ.) με τις απαιτούμενες εγκρίσεις τους, προκειμένου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση της σχολικής μονάδας και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης