Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 24/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση Οργάνου Ελέγχου και Βεβαίωσης παραβάσεων Παιδότοπων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
  2. Αναγνώριση της δημοτικής οδού η οποία ενώνει τον οικισμό Καψάλι με τον οικισμό Κάλαμο, ως κύριας και μοναδικής της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24.05.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 270Δ/1985) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
  3. Συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στην ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Κυθήρων (Εισηγητής: Δήμαρχος & Διαπαραταξιακή Επιτροπή).
  4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2023 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
  5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Β΄ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 12/2023 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δήμαρχος).
  6. Έγκριση τριμηνιαίων  εκθέσεων Γ’ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 13/2023 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δήμαρχος).
  7. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Δ΄ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 14/2023 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης