Περίληψη διακήρυξης του Υποέργου1:«Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών»

Περίληψη διακήρυξης του Υποέργου1:«Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών»

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης