Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμαρχος  Κυθήρων  έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής »
2)  Τις  διατάξεις  του άρθρου 14, παρ.2, του Ν.2190/94 όπως αυτό τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και  ισχύει ,
3)  Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης  προσωπικού Ο.Τ.Α»
4)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου 1 παρ. 2 του  Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο   δημόσιο  τομέα και άλλες   διατάξεις » (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
5)  Τις  διατάξεις  του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 « Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη , την  αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
6)   Την υπ΄αριθμ.189/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Κυθήρων  περί     πρόσληψης Προσωπικού  με σύμβαση ορισμένου  χρόνου διάρκειας   δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών έκτακτων και   πρόσκαιρων  αναγκών.
7)  Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας .

Ανακοινώνει  την πρόσληψη   προσωπικού  με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου Χρόνου  διάρκειας δύο (2) μηνών  :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  : ΥΕ Εργάτες  Ύδρευσης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ :    (04)
 ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

-Να έχουν  την υγεία και την φυσική καταλληλότητα  που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν  .
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη , υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης .
-Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας  που τους έχουν επιβληθεί  έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί  υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας .
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  στην  οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί στον ίδιο φορέα .
3. Ο  υπολογισμός του δωδεκάμηνου για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης ,γίνεται  με αφετηρία το τέλος  της νέας απασχόλησης , για την οποία  ο υπάλληλος  πρόκειται  να προσληφθεί  και προς τα πίσω.

Προκειμένου για ανέργους  πρόσφατη  βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης  πρόσφατο προκειμένου  για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα  .
Οι Πολύτεκνοι  και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου  πρόσφατης  έκδοσης ,συνοδευόμενο από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α).
Για απόδειξη προϋπηρεσίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή του φορέα απασχόλησης
Για την απόδειξη της εντοπιότητας  Βεβαίωση  μόνιμης Κατοικίας  .

                                                          Προθεσμία  Υποβολής Αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν αίτηση μαζί  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   στο γραφείο  Προσωπικού   του Δήμου Κυθήρων εντός πέντε (5) ημερών  από την επόμενη της ανάρτησης  της  στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς  και στο www.diavgeia.gov.gr .

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης