Προκήρυξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προκήρυξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

O Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ.Κυθήρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης