Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «Αναβάθμιση πλατείας κάτω χώρας Μυλοποτάμου Κυθήρων»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «Αναβάθμιση πλατείας κάτω χώρας Μυλοποτάμου Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 30η  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση πλατείας Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου Κυθήρων». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης κάνοντας κλικ εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης