Ενημερωτικό δελτίο για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

Ενημερωτικό δελτίο για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4830/18-9-2021

 Η Υπηρεσία μας θέλοντας να ενημερώσει  όλους τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για το νέο Νόμο περί «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» παραθέτει τα άρθρα που περιλαμβάνονται σε αυτόν και παράλληλα κάνει και κάποιες επισημάνσεις  για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ώστε να εξασφαλίζεται  η ευζωία των ζώων συντροφιάς και να αποφευχθούν καταγγελίες και επιβολή προστίμων.

1-Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 46 του Ν 4830/2021(Α΄169) ,όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του Ν 4940/2022 (Α΄112) «η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού  του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση 2 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13 και πάντως το αργότερο την 1η.12.2022.  Τα πρόστιμα του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ και πάντως το αργότερο την 1η.4.2023» .
2-Σύμφωνα με την παρ, 4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου «οι ιδιοκτήτες σκύλων ή γατών μπορούν να αναπαράξουν το ζώο συντροφιάς 1 φορά σε όλη του τη ζωή. Για το λόγο αυτόν λαμβάνουν προηγούμενη άδεια από την Επιτροπή της παρ. 8 του άρθρου 10, την οποία οφείλουν επίσης να ενημερώσουν για την πορεία της γέννας ιδίως, ως προς την περίθαλψη και εν γένει φροντίδα των νεογέννητων.»
3-Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 46 του ίδιου νόμου «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων και γατών εξακολουθεί να διενεργείται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όσοι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών έχουν ήδη σημάνει ή πρόκειται να σημάνουν τα ζώα συντροφιάς τους στην υπάρχουσα βάση, μπορούν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους με βάση το άρθρο 4. Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν και διαγραφές ήδη καταχωρημένων εγγραφών από τους ιδιοκτήτες ζώων, εφόσον πλέον αυτά δεν είναι στην ιδιοκτησία τους ή δεν βρίσκονται στη ζωή»
4-Σύμφωνα με την παρ. 18 άρθρο 4 του ίδιου νόμου όπως προστέθηκε με το άρθρο 167 του Ν 4964/2022 (Α΄150) «Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του ΕΜΖΣ και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της «Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προστίθενται τα εξής νέα πεδία: «δείγμα γενετικού υλικού» και «ανάδοχος».
Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να ακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από τον νόμο αυτό.

Εκ του Αυτ/λούς Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Κυθήρων

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης