Περίληψη δικογράφου εφέσεως αλλαγής σκοπού ιδρύματος

Περίληψη δικογράφου εφέσεως αλλαγής σκοπού ιδρύματος

Περίληψη δικογράφου  εφέσεως αλλαγής σκοπού ιδρύματος 

ΕΝΩΠΙΟΝ   ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.3 Ν. 4182/2013

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 Της εν Καραβά Κυθήρων εδρευούσης σχολής με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ», νόμιμα εκπροσωπουμένης.

ΓΙΑ

Τη συμπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού της σχολής με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ», που ορίστηκε από τον διαθέτη Δημήτριο Κοσμά στην από 2.6.1928 διαθήκη του.

Η εν λόγω αίτηση, με ΓΑΚ 2409/2022 και ΕΑΚ 355/2022, εκδικάζεται ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή, με αριθμό πινακίου 17, με την οποία ζητούνται να βεβαιωθούν  από το άνω Δικαστήριο τα κάτωθι:

Να βεβαιωθεί ότι: 1) η τελευταία βούληση του διαθέτη, η οποία περιλαμβάνεται στη διαθήκη του, σχετικά με το σκοπό λειτουργίας της «Πατρικίας Σχολής Καραβά Κυθήρων», δηλαδή την εκπαίδευση μαθητών στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική γλώσσα, καθώς και στην επιστήμη της Γεωπονίας και στην εν γένει καλλιέργεια και δενδροφύτευση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, λόγω των βαρύτατων οικονομικών προβλημάτων και της ελλείψεως εσόδων που αντιμετωπίζει η Σχολή, 2) Η θέληση του διαθέτη αναφορικά με τον σκοπό της Σχολής ικανοποιείται πληρέστερα με την επωφελέστερη αξιοποίηση του κτιρίου αυτής, καθώς και με την μεταβολή (συμπλήρωση- επέκταση) του σκοπού που έταξε ο διαθέτης.

Να διαταχθεί από το άνω  Δικαστήριο, με απόφαση διαπλαστικού χαρακτήρα, η επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της τελευταίας βούλησης του διαθέτη Δημητρίου Κοσμά Πατρικίου, όπως αυτή αναφέρεται στη διαθήκη του, ώστε να επιτραπεί στο ίδρυμα να προβαίνει σε εκμίσθωση των χώρων και αιθουσών της «Πατρικίας Σχολής Καραβά Κυθήρων» σε οργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων και παντός είδους εκδηλώσεων και φιλοξενίας εντός των αιθουσών της Σχολής, καθώς επίσης να επιτραπεί και η λειτουργία των αιθουσών ως χώρων παράδοσης μαθημάτων και εν γένει εκπαίδευσης κάθε επιστήμης και τέχνης ατόμων που επιθυμούν αντίστοιχες δραστηριότητες, ακόμη, η τροποποίηση του σχετικού άρθρου, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πατρικίας Σχολής  να είναι εκλέξιμα με ψηφοφορία και με τον υποχρεωτικό διορισμό μόνο του εκάστοτε Προέδρου της κοινότητος Καραβά Κυθήρων, ως μέλους του Δ.Σ., ο  αριθμός των μελών του Δ.Σ να μην υπερβαίνει τα επτά  μέλη και ελάχιστος αριθμός εκλεγμένων να είναι πάντοτε τέσσερα μέλη. Ενώ όλα τα μέλη θα πρέπει να φέρουν αποδεδειγμένη κοινωφελή δράση και εμπειρία αλλά και δεξιότητες που προάγουν τις δράσεις της Σχολής. Ο δε τελευταίος απόγονος του διαθέτη, Δημήτριος Πατρίκιος, θα παραμείνει αυτόκλητο μέλος του Δ.Σ. της επιτροπής για όσο είναι εν ζωή, διατηρώντας την επιθυμία του διαθέτη.

Περαιτέρω, να διαταχθεί από το άνω  Δικαστήριο η διεύρυνση των σκοπών της Σχολής, ώστε η Πατρικία Σχολή να δύναται, για οποιαδήποτε γεωπονικά και λοιπά θέματα, πολιτισμού και ανάπτυξης, να προβαίνει σε ενημέρωση και εκπαίδευση στις πάσης φύσεων δεξιότητες που αφορούν τη φύση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο των Κυθήρων – Αντικυθήρων αλλά και της Ελληνικής επικράτειας εν γένει.

Σκοπός επιπλέον της Σχολής να είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση στις πάσης φύσεως γεωπονικές επιστήμες και πρακτικές, του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής των Κυθήρων – Αντικυθήρων, αλλά της Ελληνικής επικράτειας εν γένει.

Σκοπός επίσης της Σχολής να είναι η μελέτη, η ανάδειξη και η προστασία του φυσικού και  ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Κυθήρων-Αντικυθήρων.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Σχολή μπορεί:

α) Να αποδέχεται οικονομικές ενισχύσεις, χορηγίες, δωρεές από κάθε είδους νόμιμη πηγή προς υποστήριξη της λειτουργίας της και την επέκταση των εγκαταστάσεων της, καθώς και με τη λήψη επιχορηγήσεων από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς (πχ. αυστραλούς ομογενείς και ιδρύματα).

β) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε σχήματα σε ημεδαπές ή αλλοδαπές Σχολές, ιδρύματα, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν τους ίδιους  ή παρεμφερείς σκοπούς για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οποιαδήποτε παρεμφερής δράση (πχ. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης ή/και Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης).

γ) Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που να συνάδουν με τους σκοπούς του ιδρύματος (πχ. ιδιωτικές εταιρίες έρευνας και τεχνολογίας).

δ) Να ιδρύει ή να εξαγοράζει φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπά ή αλλοδαπά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με κοινωφελή δράση που να συνάδει με τους σκοπούς του ιδρύματος.

ε) Να ενεργεί κάθε πράξη που θα θεωρείται από την Σχολή ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της (πχ. δημιουργία βιβλιοθήκης ηλεκτρονικής και μη), 

ζ) Να δραστηριοποιείται από μόνη της καθώς και να συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως και αντικειμένου για την ανάπτυξη ερευνών, μελετών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών και διεθνών).

η) Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη των σκοπών της η Σχολή μπορεί να διαχειρίζεται τα ακίνητα της, να τα διαθέτει προς ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, πλην της εκποίησης αυτών, καθώς και να αγοράζει ακίνητα και κάθε είδους μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό όπου απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της.

 Ο σκοπός της Σχολής μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η Σχολή μπορεί με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και ίδρυμα παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει κάθε φύσεως υποκαταστήματα, γραφεία, οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα/ίδρυμα ελληνικό ή ξένο που συνάδει με τους σκοπούς του ιδρύματος.

 

Αθήνα,30/5/2022

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης