Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2022-2023

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2022-2023

Ο δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022-2023 προϋπολογισμού  96.000,00 € με το φ.π.α.

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης