Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11×11 στην περιοχή του Ποταμού, γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 και γηπέδου αντισφαίρισης στην περιοχή Φριλιγκιανίκων του Δήμου Κυθήρων»

O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η προμήθεια με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 στην περιοχή του Ποταμού, γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 και γηπέδου αντισφαίρισης στην περιοχή Φριλιγκιανίκων του Δήμου Κυθήρων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 900.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης