Εσωτερικός έλεγχος στο Δήμο Κυθήρων

Εσωτερικός έλεγχος στο Δήμο Κυθήρων

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 η 1η συνάντηση εργασίας με θέμα την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Κυθήρων. Στην συνάντηση, η οποία έγινε στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Ευστράτιου Χαρχαλάκη, παρευρέθηκαν:

· Η Γενική Γραμματέας του Δήμου

· Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου

· Υπάλληλοι Οικονομικής και Ταμειακής Υπηρεσίας

· Υπάλληλοι διενέργειας αναθέσεων και πληρωμών Δήμου και Νομικών του Προσώπων

Η ενημέρωση έγινε από εξειδικευμένα στελέχη της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει με δημόσια σύμβαση την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο μας, τα οποία παρουσίασαν με σαφήνεια το Νόμο 4795/2021 και ιδιαίτερα το άρθρο 9, που διέπει τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο.

Αντικείμενο Εσωτερικού Ελέγχου αποτελούν όλες οι Υπηρεσίες (επιτελικές και υποστηρικτικές) του Δήμου, καθώς και οι διαδικασίες, τα εκτελούμενα έργα, οι προμήθειες, όπως και κάθε λειτουργία που σχετίζεται με τον πολίτη (π.χ. διαδικασίες έκδοσης διοικητικών πράξεων κ.λπ.). Ο Εσωτερικός Έλεγχος αντικαθιστά ουσιαστικά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας που πραγματοποιούσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά επεκτείνεται και σε τομείς πέραν των πληρωμών χρηματικών ενταλμάτων, όπως οι εν γένει διοικητικές διαδικασίες.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους για θέματα που απασχολούν τις καθημερινές διοικητικές διαδικασίες, με παραδείγματα εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου σε περιπτώσεις/τομείς του Δήμου Κυθήρων.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης