Προϋπολογισμός ανάπτυξης και έργων

Προϋπολογισμός ανάπτυξης και έργων

Ο Προϋπολογισμός του 2022 εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 σε συνέχεια της με αρ. 213/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της με αρ. πρωτ. 2401/30-12-2021 σύμφωνης γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4111/2013. Προηγήθηκε η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2022 πριν λίγες ημέρες, σε συνέχεια συνεργασίας και διαβούλευσης μεταξύ των παρατάξεων.   

Ο Π/Υ και το Τ/Π του 2022 επηρεάζονται άμεσα από την πανδημία καθώς ο Δήμος μας – όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας – αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εισπραξιμότητας και ρευστότητας λόγω των μειωμένων εισπράξεων σε βασικούς τομείς όπως τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, παρεπιδημούντων κ.λπ.

Ωστόσο, παρά την πανδημία, και κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε απρόσκοπτα η δημοπράτηση σημαντικών έργων υποδομής, η ολοκλήρωση ήδη συμβασιοποιημένων και ο προγραμματισμός ακόμα περισσότερων. Ο Δήμος μας κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των νησιωτικών Δήμων (και Δήμων πολύ μεγαλύτερης έκτασης και προσωπικού) σε ό,τι αφορά τις δημοπρατήσεις των έργων του.

Στον Προϋπολογισμό του 2022 εντάσσονται:

 1. Η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 10%, για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, παράλληλα με τη θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
 2. Οι υποχρεωτικές λειτουργικές δαπάνες, όπως η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι δαπάνες συντήρησης των δικτύων, υποδομών και κτιρίων του Δήμου, οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, καυσίμων κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες για το έτος 2022, λόγω των επαχθών ανατιμήσεων διεθνώς. Αυξημένες είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας (μέσω ΚΑΠ) καθώς ο Δήμος ήδη από το 2021 διαθέτει νέο μόνιμο προσωπικό, ενώ έχει εγκριθεί η πρόσληψη 2 ακόμα υπαλλήλων (Μηχανικών), η μισθοδοσία των οποίων πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπωθεί στα έξοδα. Σημαντικά ποσά δεσμεύονται για υποχρεωτικές δαπάνες όπως η λογιστική εξυπηρέτηση, οι ορκωτοί λογιστές, η σύνταξη του ΟΠΔ, τα προγράμματα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης της OTS κ.λπ.
 3. Τα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συμβασιοποιήθηκαν ή δημοπρατήθηκαν το 2021 αλλά θα ολοκληρωθούν το 2022 ως συνεχιζόμενα, από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ενδεικτικά):
 • Αναβάθμιση παιδικών χαρών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
 • Συντήρηση Επαρχείου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Μελέτες ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Θεάτρου Ποταμού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • 3 νέα Seatracks (ΕΣΠΑ)
 • Οδοποιία προς Βεργωμένο ΤΚ Λιβαδίου (ΕΣΠΑ)
 • Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων ύδρευσης (ΠΔΕ)
 • Συντήρηση Κτηνιατρείου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Νέα ψηφιακά υδρόμετρα (Α. ΤΡΙΤΣΗΣ)
 • Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 • Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Πελαγίας (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)
 • Αποκατάσταση ζημιών στα σχολεία από το σεισμό Νοεμβρίου 2019 (ΠΔΕ)
 • Προμήθεια αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 • Προμήθεια απορριμματοφόρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 • Εκθεσιακός χώρος Μηχανισμού Αντικυθήρων (LEADER)
 • Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Επικαιροποίηση μελετών ανάπλασης Χώρας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 • Εκπόνηση ΣΦΗΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
 • Επικαιροποίηση μελετών ανάπλασης Χώρας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
 1. Έργα και αναπτυξιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια δυνάμει Προγραμματικών Συμβάσεων εντάσσονται με το ποσό ετήσιας κατανομής όπως αυτό αποφασίζεται από την ίδια την Περιφέρεια, πλην όσων έργων έχουν ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση εκτέλεσης, οπότε εντάσσονται με το συνολικό ποσό της συμβάσεως. Τα έργα αυτά δημοπρατούνται με τη διαδικασία της Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης κατά το Π.Δ. 80/2016.
 2. Έργα που δεν κατέστη εφικτό να ανατεθούν το 2021 καθώς και νέες εγγραφές έργων/προμηθειών/υπηρεσιών εξ ιδίων πόρων του Δήμου:
 • Διαμόρφωση αυλείων χώρων Συνεδριακού Κέντρου Φρατσίων
 • Διάνοιξη οδού σύνδεσης Parking Ποταμού
 • Ανάπλαση Βρύσης Μητάτων
 • Κατασκευή Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στο Καψάλι
 • Εργασίες για την μετατροπή του ισογείου του Δημοτικού Καταστήματος Ποταμού σε ΚΕΠ
 • Νέο δίκτυο φωτισμού στον παραλιακό δρόμο Ποταμού Αντικυθήρων
 • Καθαρισμός και εξυγίανση πηγών και υδρομαστεύσεων (Γωνία)
 • Προμήθεια φίλτρων ύδρευσης
 • Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Παλαιόπολη
 • Αντικατάσταση δικτύου αμιαντοσωλήνων στα Πιτσινιάνικα
 • Επισκευή υδατοδεξαμενών πολιτικής προστασίας
 • Προμήθεια οχημάτων τεχνικών υπηρεσιών
 • Βελτίωση βατότητας τοπικών οδών
 • Οδοποιία Διακοπουλιάνικα – Καραβάς
 • Αγροτική οδοποιία 2022
 • Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας 2022
 • Τοποθέτηση μπαρών οδικού δικτύου
 • Μελέτες αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων Καψαλίου
 • Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρβουνάδων
 • Αποκατάσταση παραλιακής οδού Πλ. Άμμου
 • Ανάπλαση κοινοτικής οδού στην Αγ. Άννα Χώρας
 • Βελτίωση οδού προς Αγία Πατρικία
 • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Λογοθετιάνικα
 • Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης Δημοτικού Κοιμητηρίου Χώρας
 • Συντήρηση κτηρίου Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Συντήρηση αρδευτικού Μυλοποτάμου (πρόταση μείζονος μειοψηφίας)
 • Αισθητική αναβάθμιση πηγών Μυλοποτάμου (πρόταση μείζονος μειοψηφίας)
 • Εκπόνηση μελέτης σύνδεσης δυτικού οικισμού Χώρας με ΕΕΛ Καψαλίου (πρόταση μείζονος μειοψηφίας)
 • Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης – δημιουργίας κόμβου Κάτω Λιβαδίου (πρόταση μείζονος μειοψηφίας)
 • Εκπόνηση μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δημοτικής συγκοινωνίας (πρόταση ελάσσονος μειοψηφίας)
 1. Οι δαπάνες πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής όπως σταθερά γίνεται εδώ και χρόνια, τις οποίες η Δημοτική Αρχή θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντικές για την εξωστρέφεια που οφείλει να έχει ο Δήμος.
 2. Η δαπάνη παροχής επιδόματος στους αγροτικούς ιατρούς, που δίδεται από τον Δήμο μας εδώ και 2 χρόνια και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και των περιφερειακών ιατρείων Κυθήρων και Αντικυθήρων.
 3. Η επιχορήγηση 100.000€ προς το Νομικό Πρόσωπο (Πνευμ. Κέντρο-Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου, η οποία παραμένει διπλάσια από το ποσόν που δινόταν πριν το 2015 καθώς το Νομικό Πρόσωπο εξακολουθεί να έχει αυξημένες ανάγκες.
 4. Η ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αυξημένο ποσό, όπως πρότεινε η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας, το οποίο δύναται να αυξηθεί έτι περαιτέρω με αναμόρφωση.

 Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Δήμου μας για έργα, μελέτες και αναπτυξιακές δράσεις αγγίζουν περίπου τα 34.000.000€, ποσό πρωτόγνωρο για το νησί μας. Από αυτά, τα 27,3 εκ. προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τα υπόλοιπα από το ΠΔΕ, τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το πρόγραμμα CLLD/LEADER κ.λπ. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους ίδιους πόρους του Δήμου, είναι αντιληπτό ότι η Δημοτική μας Αρχή δικαιώνεται πλήρως στην οικονομική και αναπτυξιακή της πολιτική, καθώς από το 2014 και μετά η αύξηση των πόρων και των έργων στα Κύθηρα και Αντικύθηρα είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο που αποδεικνύεται όχι μόνο με τους πίνακες των χρηματοδοτήσεων, αλλά από την ίδια την καθημερινότητα, τα πολλά εργοτάξια, τα ακόμα περισσότερα ολοκληρωμένα έργα.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης