Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή άμμο»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ανακατασκευή οδού προς Φυρή άμμο»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΡΗ ΑΜΜΟ». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Ο Κωδικός CPV είναι: (45233120-6) Έργα οδοποιίας.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΒΑΣΗ, με προϋπολογισμό 17.258,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ) β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 34.915,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ).

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης