Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού προς Χαλκό»

Διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού προς Χαλκό»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΟ».

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης