Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «οδός “Μόρμορη” Αυλέμωνα»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «οδός “Μόρμορη” Αυλέμωνα»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 25η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΣ ‘ΜΟΡΜΟΡΗ’ ΑΥΛΕΜΩΝΑ». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης