Πρόσκληση συμμέτοχης παραγωγών – πωλητών πρωτογενούς τομέα στην Κυριακάτικη υπαίθρια αγορά (παζάρι) Ποταμού

Πρόσκληση συμμέτοχης παραγωγών – πωλητών πρωτογενούς τομέα στην Κυριακάτικη υπαίθρια αγορά (παζάρι) Ποταμού

Ο Δήμος Κυθήρων, έχοντας υπόψη:
1. Το από 26-03-1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 61/12-04-1927, Τεύχος Α΄), δυνάμει του οποίου άρχισε η λειτουργία της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, Τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», (όπως αυτός σήμερα ισχύει) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 38 σε συνδ. με το άρθρο 59 παρ/φος 16 του Ν. 4497/17 όπως ισχύουν,
3. Το υπ’ αριθμ. 560/28.02.2018 έγγραφο του Δήμου Κυθήρων προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γεν. Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου -Τμήμα Υπαιθρίου Εμπορίου).
4. Το με αρ. πρωτ. 45373-26/04/2018 απαντητικό έγγραφο προς το Δήμο Κυθήρων, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γεν. Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου – Τμήμα Υπαιθρίου Εμπορίου, δυνάμει του οποίου η Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά στον οικισμό «Ποταμός» του Δήμου Κυθήρων σύμφωνα με το Διάταγμα της 26ης-03-1927 εξακολουθεί να λειτουργεί ως έχει,
5. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58, Τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
6. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τους : Ν. 1416/1984, Ν. 1828/1989 και Ν. 1900/1990,
7. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017, Τεύχος Β’),
8. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», όπως ισχύει,
9. Το από Μάιο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων με την χωροταξική κατανομή των θέσεων, τον προβλεπόμενο αριθμό αυτών και τις διαστάσεις της κάθε θέσης στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά (Παζάρι) Ποταμού Κυθήρων,
10. Την με αρ. πρωτ. 1016/49/58-Α/18-11-2020 γνωμάτευση του Αστυνομικού Σταθμού Ποταμού Κυθήρων, για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις της λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς (Παζάρι) Ποταμού Κυθήρων.
11. Την με αρ. 31/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων (ΑΔΑ: Ω2ΜΜΩΛΨ-ΧΔΖ) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς (Παζάρι) Ποταμού Κυθήρων, που επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 90200/26-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ιδίως δε τα άρθρα 6 και 7 αυτού,

ΚΑΛΕΙ

Τους δικαιούμενους συμμετοχής στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά (Παζάρι) Ποταμού Κυθήρων, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Ειδικότερα:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά έχουν Παραγωγοί – Πωλητές του πρωτογενούς τομέα καθώς και των άμεσων υποπροϊόντων αυτού, που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων παραγωγών – πωλητών. Ο παραγωγός – πωλητής ζητά από τον οικείο Δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, και στην αίτησή του επισυνάπτει: α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή Βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή, γ. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, δ. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, ε. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Δήμο σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
5. Οι άδειες συμμετοχής είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη, σύμφωνα και με την κατ’ εξαίρεση του ν. 4497/2017 δυνατότητα που παρέχεται από το με αρ. πρωτ. 45373-26/04/2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου – Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου προς το Δήμο Κυθήρων είναι τα εξής:
1. Ελαιόλαδο Κυθήρων συσκευασμένο, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
2. Πάσης φύσεως παράγωγα ελαιολάδου (ενδεικτικά: σαπούνι, ελιές, αλοιφές κ.λπ.),
3. Μέλι Κυθήρων τυποποιημένο και προϊόντα άμεσα παραγόμενα από τη μέλισσα, όπως πρόπολη, γύρη, βασιλικός πολτός, κηρήθρα κ.λπ.
4. Θυμάρι, Ρίγανη, Κάπαρη, Φασκόμηλο, Χαμομήλι, Ματζουράνα, Δυόσμος και εν γένει πάσης φύσεως αρωματικά και θεραπευτικά φυτά και βότανα, τα οποία, είτε είναι αυτοφυή στην νήσο των Κυθήρων, είτε καλλιεργούνται στην νήσο των Κυθήρων. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και το άνθος του τοπικού φυτού Sempreviva αποκλειστικά σε ματσάκια και όχι ως διακοσμητικό επί ειδών τουριστικής ή λαϊκής τέχνης.
5. Λαδοπαξίμαδα Κυθήρων αποκλειστικά με κύριο συστατικό το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται στα Κύθηρα (η παραλλαγή των λαδοπαξίμαδων με την πρόσμειξη ετέρων συστατικών, επιπλέον του αγνού παρθένου κυθηραϊκού ελαιολάδου ως κυρίου συστατικού, όπως π.χ. χαρούπι, βότανα, καρποί κ.λπ. επιτρέπεται),
6. Πάσης φύσεως αγροτικά και κηπευτικά εποχιακά τοπικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων και των αβγών που παράγονται αποκλειστικά στα Κύθηρα,
7. Πάσης φύσεως φρούτα και λαχανικά αποκλειστικά τοπικής παραγωγής, καθώς και προϊόντα άμεσα παραγόμενα εξ αυτών (π.χ. μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, τουρσιά, αποξηραμένα φρούτα κ.λπ.) συσκευασμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
8. Προϊόντα με κύρια βάση το γάλα τοπικής προέλευσης (τυρί κ.λπ.) που παράγονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
9. Πάσης φύσεως νωπά αλιεύματα και μαλάκια,
10. Αλάτι Κυθήρων αποκλειστικά από τους νόμιμους εκμισθωτές των αυτόπηκτων αλυκών του νησιού από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων,
11. Οίνος Κυθήρων, Φατουράδα Κυθήρων, Τσίπουρο Κυθήρων καθώς και κάθε είδους παραδοσιακό ποτό, που έχουν παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Η έκθεση, ζύγιση και πώληση των ανωτέρω προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά σε συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιμες ή βιοαποδομήσιμες ή πάνινες ή από οικολογικά υλικά κ.λπ.), προκειμένου να αποφεύγεται περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης