Σχετικά με τον διαγωνισμό των αφαλατώσεων

Σχετικά με τον διαγωνισμό των αφαλατώσεων

Η Δημοτική Αρχή, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήδη από το 2014 προχώρησε σε σημαντικά έργα ύδρευσης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων υδροδότησης, καταρχήν στους μεγάλους οικισμούς του νησιού που λόγω υπερκατανάλωσης και υψηλής επισκεψιμότητας, έπασχαν κάθε καλοκαίρι από πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές. Με το Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε στις 13 Αυγούστου 2021, ενημερώσαμε  πολύ αναλυτικά για το σύνολο των έργων και δράσεων στον τομέα της ύδρευσης, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και οι 3 φορητές μονάδες αφαλάτωσης, που η Δημοτική μας Αρχή ωρίμασε μελετητικά και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής. Η διαδικασία ωρίμανσης του έργου αυτού δεν ήταν εύκολη, ούτε έγινε με μαγικό τρόπο. Απαιτήθηκε πολύς χρόνος (σχεδόν 3 χρόνια) για την αδειοδότηση του έργου, την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και εν τέλει τη δημοπράτησή του.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2582/31-5-2021 Διακήρυξη του Δήμου Κυθήρων, προκηρύχθηκε Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 του Ν. 4487/2017 («Προσωρινή Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4764/2020, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου της σύμβασης προμήθειας, με τίτλο «Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στους Οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι».

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προμήθεια τριών (3) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 300 κ.μ./ημέρα έκαστη, με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της νήσου Κυθήρων και συγκεκριμένα των οικισμών Αγία Πελαγία (οι δύο μονάδες) και Διακόφτι (η μία μονάδα), συμπεριλαμβανομένης και της σύνδεσης των μονάδων αφαλάτωσης με τα εσωτερικά δίκτυα οικισμών.

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 1.720.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Ο Δήμος μας λόγω των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων για την Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας καθώς και της πρωτοφανούς λειψυδρίας των τελευταίων 3 ετών, έκανε χρήση – ως είχε απόλυτο δικαίωμα – του άρθρου 50 του Ν. 4487/2017 που  ορίζει ότι: «Παράγραφος 1. Μέχρι την 31.12.2022, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης, με δυναμικότητα μικρότερη από 2.000 κ.μ./ημέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 12 του ν. 4597/2019 (Α` 35) και Παράγραφος 5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης».

Ο Δήμος μας με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προχώρησε την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας των μονάδων αφαλάτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/16, ήτοι με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω συνοπτική διαγωνιστική διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί από πάρα πολλούς νησιωτικούς Δήμους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς για να προμηθευτούν δεύτερη (επιπρόσθετη της υφιστάμενης αφαλάτωσης) μονάδα αφαλάτωσης. Όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν ακριβώς με την ίδια διαδικασία που επελέγη από το Δήμο μας και εγκρίθηκαν στο σύνολό τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ όλα τα έργα που αναφέρονται βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι από αυτούς τους διαγωνισμούς:

 • «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 100 m3 ποσίμου νερού για την Χρυσομηλιά» του Δήμου Φούρνων – Κορσέων με ΑΔΑΜ 21PROC008618637 2021-05-18
 • «Προμήθεια μίας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ημερήσιας παραγωγής 200 m3 πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης» με ΑΔΑΜ 20PROC006256563 2020-02-07
 • «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Αντιπάρου» με ΑΔΑΜ
  19PROC006115295 2019-12-30
 • «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600 m3/d πόσιμου νερού στην Αιγιάλη Αμοργού» με ΑΔΑΜ 19PROC005671529 2019-10-08
 • «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 100 m3 ποσίμου νερού στο Μαθράκι Κέρκυρας» με ΑΔΑΜ
  19PROC005248880 2019-07-09
 • «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 80 m3 ποσίμου νερού για το νησί των Αντιπαξών» με ΑΔΑΜ 19PROC004838552 2019-04-22
 • «Προμήθεια νέας δημοτικής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας σε παραγωγή καθαρού νερού 200 m3/d στη θέση Μπουναμάς Σικίνου σε προσθήκη της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης ισοδύναμης δυναμικότητας» με ΑΔΑΜ 19PROC004645414 2019-03-02

Λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην συγκεκριμένη αγορά της προμήθειας των μονάδων αφαλάτωσης, είναι σύνηθες το φαινόμενο των προδικαστικών προσφυγών μεταξύ των εταιρειών με αναφορές συνήθως σε ασάφειες επί της διακήρυξης, που απαντώνται μέσω διευκρινίσεων. Αντίστοιχη προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) είχε υποβληθεί και για το έργο του τηλεχειρισμού των δικτύων ύδρευσης στο Δήμο μας πριν 3 χρόνια.

Στην περίπτωση των αφαλατώσεων, 2 από τις δραστηριοποιούμενες στο χώρο εταιρείες, προσέφυγαν στην ΑΕΠΠ και ο Δήμος μας νόμιμα και εμπρόθεσμα απάντησε επί των προσφυγών τεκμηριώνοντας με σαφήνεια τις απόψεις του. Μάλιστα η μία εκ των 2 προσφευγουσών εταιρειών υπέβαλε κανονικά την προσφορά της για τον διαγωνισμό, αναιρώντας ουσιαστικά την ίδια της την προσφυγή! Η ΑΕΠΠ, με μία απόφαση νομικά διάτρητη, έκρινε ότι δεν συνέτρεχε λόγος κατεπείγοντος (!!!) για την λειτουργία των αφαλατώσεων και για αυτό δεν έπρεπε να ακολουθηθεί η κατά παρέκκλιση συνοπτική διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο (ο συνοπτικός διαγωνισμός με τον ανοικτό δεν έχουν καμία ουσιώδη διαφορά σε ζητήματα δημοσιότητας και διαφάνειας). Η ΑΕΠΠ, δηλαδή, υιοθετώντας συγκεκριμένη επιχειρηματολογία που προβλήθηκε από τις προσφεύγουσες εταιρείες, αδιαφόρησε για την λειψυδρία που μαστίζει το νησί, δεν έλαβε υπόψη της τις σχετικές βεβαιώσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με το ύψος της βροχόπτωσης και εν τέλει ακύρωσε το διαγωνισμό, δίνοντας εντολή για την επανάληψή του, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία που θα απαιτήσει περισσότερους από 8 μήνες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, καθιστώντας αβέβαιη τη λειτουργία των αφαλατώσεων ακόμα για το καλοκαίρι του 2022!

Αν και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα δικαιωνόμασταν απόλυτα αν προχωρούσαμε την υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Συμβούλιο της Επικρατείας), εντούτοις αποφασίσαμε να μην προσβάλλουμε την απόφαση της ΑΕΠΠ, γιατί κάτι τέτοιο θα πάγωνε την διαδικασία δημοπράτησης των αφαλατώσεων στην καλύτερη περίπτωση για 1 χρόνο.

Ο Δήμος μας βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων βελτιώσεων στην υπόψη διακήρυξη σύμφωνα με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων, ώστε η νέα δημοσίευση της διακήρυξης να πραγματοποιηθεί εντός των επομένων εβδομάδων. Η λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στο νησί μας αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής και θα γίνει πράξη, ακριβώς όπως η πληθώρα των έργων που διαρκώς δημοπρατούμε, εκτελούμε και ολοκληρώνουμε.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης