Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Συντήρηση δεξαμενών και αντλιοστασίων γ’ φάση»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 11η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Κατεβάστε την περίληψη από εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης