Διακήρυξης δημοπρασίας: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Διακήρυξης δημοπρασίας: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Ποταμό Κυθήρων», το οποίο αποτελεί Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «Μετατροπή σχολείου Αγγλοκρατίας Ποταμού (Αστικόν) σε κέντρο πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών Δήμου Κυθήρων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010887448.

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης