ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν
ε) την αριθ. 16/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση
οικοπέδου για χρήση πάρκινγκ στον Ποταμό Κυθήρων και τον ορισμό των μελών
της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου.
στ) την 82/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν
οι όροι της δημοπρασίας.
ζ) την 287/2021 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης
η) την ανάγκη μίσθωσης οικοπέδου στην Δημοτική Κοινότητα Ποταμού για χρήση
Πάρκινγκ, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση οικοπέδου, από το
Δήμο μας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγ στον οικισμό του Ποταμού
Κυθήρων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του Ποταμού Κυθήρων, να
έχει έκταση περίπου 3.000 τ.μ και να έχει πρόσωπο στην κεντρική οδό.

δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης